به عنوان یک قاعده، پرونده های جدی تر در دادگاه عالی رسیدگی می شود. گاهی صلاحیت هر دو دادگاه وجود دارد. پرونده همیشه در دادگاه منطقه آغاز می شود. اگر دادستان منطقه بخواهد پرونده شما را به دادگاه عالی منتقل کند، پرونده شما را به هیئت منصفه بزرگ می برد و آنها تصمیم می گیرند که آیا می خواهند شما را کیفرخواست کنند یا خیر.