اگر اتهام جنحه ای باشد و شما دستگیر نشده باشید، حق دارید الف شنوایی منشی. اگر این فرصت به شما داده نشود، وکیل شما می تواند درخواست کند که پرونده مختومه شود. گاهی اوقات، با وجود اینکه اتهام یک جنایت است، باز هم به شما پیشنهاد دادرسی می شود.