Theo quy định, các vụ án nghiêm trọng hơn được xử lý tại Tòa án cấp trên. Đôi khi có thẩm quyền xét xử ở cả hai tòa án. Vụ kiện sẽ luôn bắt đầu tại Tòa án Quận. Nếu Biện lý quận muốn chuyển trường hợp của bạn lên Tòa án Cấp cao, họ sẽ đưa trường hợp của bạn ra trước đại bồi thẩm đoàn, và họ sẽ quyết định xem họ có muốn truy tố bạn hay không.