តាមក្បួនមួយ ករណីធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ ត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងតុលាការកំពូល។ ជួនកាលមានយុត្តាធិការនៅក្នុងតុលាការទាំងពីរ។ សំណុំរឿង​នេះ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅ​តុលាការ​ស្រុក​ជានិច្ច។ ប្រសិនបើមេធាវីស្រុកចង់បញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់អ្នកទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ គាត់នឹងនាំសំណុំរឿងរបស់អ្នកទៅតុលាការកំពូល ហើយពួកគេនឹងសម្រេចថាតើពួកគេចង់ចោទប្រកាន់អ្នកដែរឬទេ។