خیر. به طور کلی، شما نباید به گناه خود اعتراف کنید. در واقع، دادگاه به طور خودکار برای شما اقرار به بی گناهی می کند. حتی اگر شما مقصر باشید، دادگاه ممکن است پرونده را برای هزینه های دادگاه رد کند. دادستان ممکن است پیش از محاکمه آزمایشی را پیشنهاد کند. همچنین، دادگاه ممکن است به شما یک CWOF (ادامه بدون نتیجه) پیشنهاد دهد که محکومیت نیست. به یاد داشته باشید، گناهکار یا بی گناه، بار دولت است که بدون شک معقول ثابت کند که شما مجرم هستید. اگر نه، باید بی گناه شناخته شوید.

» با یک وکیل تماس بگیرید در دفاتر حقوقی الیوت ساویتز، اسکات بردلی و کنت دیزنهوف برای مشاوره رایگان.