ទេ ត្រូវតែមានការសង្ស័យសមហេតុផលថាអ្នកបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ ឬអ្នកកំពុងស្ថិតក្រោមការចាប់ខ្លួន ឬការស្វែងរកសារពើភ័ណ្ឌកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលរថយន្តត្រូវបានសណ្តោង ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យប៉ូលីសស្វែងរក។ ប្រសិនបើការស្វែងរកខុសច្បាប់ ភស្តុតាងណាមួយអាចត្រូវបានបង្ក្រាប។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកនៅតែអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសលើភស្តុតាងផ្សេងទៀត។