خیر. باید ظن منطقی وجود داشته باشد که مرتکب جرمی شده‌اید یا دستگیر شده‌اید، یا قبل از یدک‌کشیدن خودرو، بازرسی موجودی در حال انجام است تا امکان بازرسی افسر پلیس فراهم شود. اگر جستجو غیرقانونی باشد، هرگونه شواهدی ممکن است سرکوب شود. با این حال، شما همچنان می توانید بر اساس شواهد دیگر محکوم شوید.