ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំង ហើយឆ្លើយសំណួររបស់មន្ត្រី ដោយមិនបានអានសិទ្ធិ Miranda របស់អ្នក ឬប្រាប់អ្នកមានសិទ្ធិមេធាវី ឬនៅស្ងៀម នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីបន្ទោសណាមួយដែលអ្នកធ្វើអាចត្រូវបានគាបសង្កត់ ដែលមានន័យថា សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះមិនអាចប្រើប្រឆាំងបានទេ។ អ្នកនៅឯការសាកល្បង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកនៅតែអាចត្រូវបានផ្តន្ទាទោសលើភស្តុតាងផ្សេងទៀត។

» ទាក់ទងមកយើងថ្ងៃនេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលការរំលោភលើសិទ្ធិ Miranda របស់អ្នក។