خیر. اگر در بازداشت هستید و بدون اینکه حقوق میراندا شما خوانده شود به سؤالات یک افسر پاسخ دهید یا به شما گفته شود که حق داشتن وکیل یا سکوت دارید، ممکن است هرگونه اظهارات جنایت آمیزی که می کنید سرکوب شود، به این معنی که آن اظهارات را نمی توان علیه آن استفاده کرد. شما در محاکمه با این حال، شما همچنان می توانید بر اساس شواهد دیگر محکوم شوید.

» امروز برای بررسی نقض حقوق میراندا با ما تماس بگیرید