بسته به اتهام، برخی از احکام اجباری هستند (به عنوان مثال، oui 3rd، رانندگی در حالی که گواهینامه شما به دلیل یک oui به حالت تعلیق درآمده است، و برخی اتهامات مربوط به اسلحه)، اما اکثر آنها اینطور نیستند.

» بیشتر در مورد حقوق جزا