Tại một Phiên điều trần của Thư ký, một thư ký, người không phải là thẩm phán và thường không phải là luật sư, sẽ quyết định xem có nguyên nhân nào có thể xảy ra khiến bạn phạm tội hay không. Nếu vậy, anh ấy / cô ấy có thể đưa ra khiếu nại. Trong trường hợp đó, bạn sẽ xuất hiện (đôi khi trong tương lai, không phải lúc đó) trước thẩm phán và bị buộc tội. Tuy nhiên, chỉ vì nhân viên bán hàng tìm ra nguyên nhân có thể xảy ra nên anh ta / cô ta không phải khiếu nại. Nếu bạn có luật sư, anh ấy / cô ấy sẽ thực hiện hầu hết (hoặc tất cả) cuộc nói chuyện và giúp đảm bảo rằng khiếu nại không thành vấn đề.