در یک شنوایی منشی، یک منشی که قاضی نیست و عموماً وکیل نیست، تصمیم می گیرد که آیا دلیل محتملی برای ارتکاب جرم وجود دارد یا خیر. در این صورت می تواند شکایت کند. در آن صورت، شما (گاهی در آینده، نه در آن زمان) در برابر قاضی حاضر خواهید شد و به اتهام (ها) محاکمه خواهید شد. با این حال، فقط به دلیل اینکه منشی علت احتمالی را پیدا می کند، مجبور نیست شکایت کند. اگر وکیلی دارید، او بیشتر (یا همه) صحبت‌ها را انجام می‌دهد و کمک می‌کند شکایتی صادر نشود.