Bạn luôn có quyền nhờ luật sư trước tòa và bạn có thể thuê luật sư của riêng bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể phải ngồi tù vì (các) cáo buộc của mình và bạn phẫn nộ (bạn không có khả năng thuê luật sư), tòa án sẽ chỉ định luật sư cho bạn với giá từ $150 đến $300.