អ្នកតែងតែមានសិទ្ធិធ្វើជាមេធាវីនៅក្នុងតុលាការ ហើយអ្នកអាចធ្វើបាន ជួលមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកអាចជាប់គុកដោយការចោទប្រកាន់របស់អ្នក ហើយអ្នកមានការព្រងើយកន្តើយ (អ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញមេធាវីបានទេ) តុលាការនឹងតែងតាំងមេធាវីសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ $150 ទៅ $300 ។