شما همیشه حق داشتن وکیل در دادگاه را دارید و می توانید وکیل خود را استخدام کنید. با این حال، اگر می‌توانید به خاطر اتهام(های) خود به زندان بروید و فقیر هستید (نمی‌توانید وکیل تهیه کنید)، دادگاه برای شما وکیلی برای $150 تا $300 تعیین می‌کند.