What Should I Do if My License is Suspended After a DUI Charge?

What Should I Do if My License is Suspended After a DUI Charge?

Facing a license suspension after a DUI charge can be daunting and disruptive. Losing your driving privileges can impact your daily life, job, and overall freedom. However, there are steps you can take to address the suspension and work toward getting your license reinstated. Here’s what you should do if your license is suspended after a DUI charge in Massachusetts.

1. Understand the Reason for Suspension

First, understand why your license was suspended. In Massachusetts, a DUI (Driving Under the Influence) can lead to license suspension for several reasons, including:

 • Refusal to take a breathalyzer or other chemical test (implied consent law)
 • Failing a breathalyzer test
 • A DUI conviction

Each scenario has different implications and procedures for addressing the suspension.

2. Request a Hearing

You have the right to request a hearing with the Massachusetts Registry of Motor Vehicles (RMV) to contest the suspension. The hearing process depends on the type of suspension:

 • Chemical Test Refusal: You must request a hearing within 15 days of the suspension notice.
 • Chemical Test Failure: A hearing request must be made promptly after receiving the suspension notice.

At the hearing, you can present your case and any evidence that may support the reinstatement of your driving privileges.

3. Hire an Experienced DUI Attorney

Navigating the complexities of DUI laws and license suspension procedures can be challenging. An experienced DUI attorney can:

 • Help you understand your rights and options
 • Represent you at RMV hearings
 • Build a strong defense for your case
 • Negotiate for reduced penalties or alternative sentencing options

The Law Offices of Elliot Savitz & Scott Bradley can provide expert legal assistance. Call us at (781) 974-3429 for a FREE CONFIDENTIAL LEGAL CONSULTATION.

4. Explore Eligibility for a Hardship License

If your license suspension creates significant hardship, such as difficulty getting to work or medical appointments, you may be eligible for a hardship license. This type of license allows limited driving privileges under specific conditions. To qualify, you typically need to:

 • Complete a portion of your suspension period
 • Enroll in an alcohol education program
 • Provide proof of hardship (e.g., employment or medical needs)

Your attorney can help you determine if you qualify and assist with the application process.

5. Complete Required Programs

Massachusetts often requires drivers convicted of DUI to complete alcohol education or treatment programs. These programs are designed to address substance abuse issues and promote safe driving behavior. Completing these programs is usually a prerequisite for license reinstatement.

6. Pay Fines and Fees

License reinstatement often involves paying various fines and fees. Ensure that all financial obligations related to your DUI charge and suspension are met. Keeping track of these payments and retaining receipts is important for your records.

7. Follow All Court and RMV Orders

Compliance with all court and RMV orders is crucial. This includes attending court dates, completing any ordered community service, and adhering to any probation terms. Failure to comply can result in further penalties and delays in reinstating your license.

8. Prepare for the Reinstatement Process

When you have met all the requirements for reinstatement, you must apply to the RMV to get your license back. This process typically involves:

 • Submitting proof of completed programs
 • Paying any remaining fees
 • Providing documentation of your eligibility

Phần kết luận

A license suspension after a DUI charge in Massachusetts can significantly impact your life, but taking proactive steps can help you regain your driving privileges. Understanding the reason for your suspension, requesting a hearing, hiring an experienced attorney, and following all required steps are crucial to navigating this challenging situation.

For personalized legal advice and representation, contact The Law Offices of Elliot Savitz & Scott Bradley at (781) 974-3429 for a FREE CONFIDENTIAL LEGAL CONSULTATION. We are here to help you through every step of the process and work towards the best possible outcome for your case.

THỬ NGHIỆM

“Tôi đang ngồi đây và suy nghĩ về một chiến thắng đáng kể mà bạn đã mang lại. Tôi chỉ cần cho bạn biết rằng đó là một chiến thắng xuất sắc. Làm tốt."
“Ông Savitz thân mến, Cảm ơn ông rất nhiều vì tất cả công việc khó khăn của ông, cũng như sự kiên trì của ông đối với trường hợp của tôi. Tôi thực sự đánh giá cao sự nhạy cảm của bạn trong việc giải quyết vấn đề này với tôi. Tôi cảm thấy hài lòng về kết quả vụ việc của mình và biết ơn các bạn đã giải quyết nó một cách nhanh chóng ”.
“Chúng tôi hoàn toàn ngạc nhiên và rất biết ơn về cách Elliot xử lý vụ việc của con trai chúng tôi và rất muốn giới thiệu anh ấy với bất kỳ ai đang cần hội đồng pháp lý!”
“Cảm ơn bạn đã đại diện cho tôi trước tòa. Mọi thứ diễn ra tốt hơn. Tôi đã tham dự tất cả các cuộc họp AA của mình, tham khảo ý kiến tại Tổ chức từ thiện Công giáo và gặp gỡ nhân viên quản chế của tôi. Tôi đã không uống một ly nào kể từ ngày ra tòa và mọi thứ ở nhà đều tuyệt vời ”.
“Tôi muốn cảm ơn bạn một lần nữa. Tôi đang hết thời gian thử việc. Tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn. Bạn đã là một hỗ trợ tuyệt vời. Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi đánh giá cao tất cả những gì bạn đã làm. ”
“Elliot thân mến, Chỉ là một ghi chú ngắn đầy chân thành cảm ơn vì sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn trong việc bào chữa cho tôi trong thời gian tôi hầu tòa. Tôi không thể bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn khi biết sự việc ngu ngốc này và hậu quả của nó cuối cùng đã kết thúc. Cảm ơn một lần nữa, rất nhiều. ”
“Elliot thân mến, Mọi người không miễn nhiễm với 'tài sản' trong cuộc sống của họ. Mặt tươi sáng là có ai đó ở ngoài đó để cứu họ. Bạn là người cứu số phận của tôi. Bạn đại diện cho 'sự chính trực và công lý.' Bạn là luật sư tốt nhất trên trái đất. ”
“Tôi thực sự muốn cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ. Bạn luôn ở đó để hoàn thành bất cứ điều gì mà tòa án yêu cầu. ”
“Tôi không thể bắt đầu cho bạn biết tôi đánh giá cao sự hướng dẫn và hỗ trợ chân thành nhất của bạn. Đây là một trong những năm khó khăn nhất mà chúng tôi đã trải qua với con trai của mình. Chúng tôi không thể hy vọng vào một kết quả tích cực hơn ”.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

PHÍ HÌNH SỰ

DỊCH VỤ PHÁP LÝ BỔ SUNG

KHÔNG CÓ PHÍ CHO VIỆC TƯ VẤN BAN ĐẦU CỦA BẠN.
Gọi (781) 974-3429 & Thực hiện Bước đầu tiên để Phát triển Chiến lược Chiến thắng.

Luật sư biện hộ hình sự

Nếu bạn đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, hãy gọi Văn phòng Luật sư của Elliot Savitz & Scott Bradley, theo số (781) 974-3429.

Chúng tôi làm việc 24/7 và có thể đánh giá cáo buộc hình sự của bạn qua điện thoại để nhanh chóng xác định hướng hành động tốt nhất của bạn. Sau đó, văn phòng luật của chúng tôi sẽ đại diện cho bạn trước tòa khi chúng ta cùng nhau đấu tranh chống lại các cáo buộc của bạn.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG LUẬT SƯ bảo vệ cuộc trò chuyện của bạn, vì vậy bạn có thể cởi mở và trung thực với Luật sư Savitz Bradley bất kể khoản phí hoặc lệ phí. Chúng tôi thực sự cam kết bảo vệ quyền lợi của bạn và sẽ luôn hành động vì lợi ích cao nhất của bạn.