Nói chung, nếu bạn có đủ khả năng thuê luật sư, bạn nên có một luật sư đại diện cho bạn trong suốt một vụ án hình sự, bao gồm các phiên điều trần của thư ký, sắp xếp, hội nghị trước khi xét xử, chuyển động và đầu hàng quản chế. Luật sư có thể bảo vệ quyền lợi của bạn một cách tốt nhất và giúp đảm bảo một kết quả thuận lợi. Liên hệ với một trong các luật sư của chúng tôi tại Văn phòng Luật sư của Elliot Savitz, Scott Bradley & Kenneth Diesenhof và tìm hiểu thêm.