អាស្រ័យលើការចោទប្រកាន់ ប្រយោគខ្លះជាកាតព្វកិច្ច (ឧទាហរណ៍ oui ទី 3 ការបើកបរខណៈពេលដែលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នកត្រូវបានព្យួរដោយសារតែ oui និងការគិតថ្លៃកាំភ្លើងជាក់លាក់) ប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនមែនទេ។

» បន្ថែមទៀតអំពីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ