ប្រសិនបើបទចោទប្រកាន់ជាបទមជ្ឈិម ហើយអ្នកមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន ក សវនាការរបស់ស្មៀន. ប្រសិនបើអ្នកមិនត្រូវបានផ្តល់ឱកាសនេះទេ មេធាវីរបស់អ្នកអាចសុំឱ្យរឿងក្តីនេះត្រូវបានច្រានចោល។ ពេលខ្លះ អ្នកនឹងនៅតែត្រូវបានផ្តល់សវនាការ ទោះបីជាការចោទប្រកាន់ជាបទឧក្រិដ្ឋក៏ដោយ។