ការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

2024-06-10T21:48:23+00:00

ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅរដ្ឋ Massachusetts? ស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិ និងការការពាររបស់អ្នក។ ទាក់ទងការិយាល័យច្បាប់របស់ Elliot Savitz & Scott Bradley សម្រាប់តំណាងផ្នែកច្បាប់អ្នកជំនាញ។ យើងនឹងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងផ្តល់ការការពារដ៏រឹងមាំដែលអ្នកត្រូវការ។ ទូរស័ព្ទមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីការពារអនាគតរបស់អ្នក។