در یک محاکمه، ابتدا یک افسر دادگاه با شما مصاحبه می کند تا مشخص شود که آیا شما فقیر هستید (نمی توانید وکیل بخرید). سپس، در دادگاه حاضر می شوید، جایی که دادگاه شما را محاکمه می کند (یا به طور رسمی متهم می کند). شما توسط یک دادستان پلیس یا یک ADA (دستیار دادستان منطقه) تحت تعقیب قرار خواهید گرفت. اگر ADA وثیقه بخواهد، وکیل شما به طور کلی علیه آن استدلال می کند. سپس تاریخ برگزاری یک کنفرانس پیش از محاکمه (PTC) به شما داده می شود، در آن زمان ADA و وکیل شما (مگر اینکه از حق داشتن وکیل چشم پوشی کنید) در مورد کشف شواهد بحث خواهند کرد. پس از PTC، تاریخ های دیگری برای درخواست، انطباق و انتخابات و محاکمه به شما داده می شود. در هر زمان، وکیل شما و ADA می توانند درخواستی را انجام دهند. هر ادعایی باید توسط قاضی تایید شود.

اگر برای محاکمه احضار شدید، با ما تماس بگیرید فوراً به نمایندگی از شما و محافظت از حقوق شما.