شاید شما در کالج یا دبیرستان هستید و مدرسه شما را با تعلیق یا حتی بدتر از آن اخراج تهدید می کند. نه تنها ممکن است تعلیق یا اخراج در سوابق مدرسه شما ظاهر شود، بلکه ممکن است نتوانید در مدرسه دیگری ثبت نام کنید. شاید شما کار اشتباهی انجام نداده اید یا با یکی از دوستان یا هم اتاقی خود درگیر شده اید و کمی هل دادن یا هل دادن وجود دارد. شاید در مدرسه مقدار کمی ماری جوانا به همراه داشته باشید، اما مدرسه سیاست تحمل صفر دارد. ممکن است اتهامات جنایی وجود نداشته باشد، اما عواقب آن ویرانگر است. اگر نمی دانید چه کاری باید انجام دهید، مشاوره حقوقی بگیرید.

» درباره تعلیق مدرسه، اخراج و مشروط شدن تحصیلی بیشتر بدانید